รางวัล Prime Minister's Export Award 2018

รางวัล Prime Minister's Export Award 2018

สาขารางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) 1
จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
มอบโดย พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนักธุรกิจนวัตกรรม

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนักธุรกิจนวัตกรรม

จากการประกวด NSP Innovation Awards 2018
จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
มอบโดยคุณวีระยุทธ สุขวัฑฒโก
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561รางวัล วิสาหกิจต้นแบบ ภายใต้โครงสร้างและส่งเสริมเอสเอ็มอีอัจฉริยะ

รางวัล วิสาหกิจต้นแบบ ภายใต้โครงสร้างและส่งเสริมเอสเอ็มอีอัจฉริยะ

(Intelligent SEMs 2017)
จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลผู้ประกอบการ SME เกษตรต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่

จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลสำหรับสถานประกอบการที่มี
“ผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูปโดดเด่น”
“Northern Thailand Food Valley Award 2014”

จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557รางวัลและความภาคภูมิใจ

ผลิตภัณฑ์มะนาวเชื่อมน้ำผึ้ง
ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสถาบันอาหาร

และพัฒนาจนได้รับใบรับรอง HACCP จากสถาบันอาหาร
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลโรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก
ตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์

จากกรมปศุสัตว์
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557รางวัลและความภาคภูมิใจ

ประกาศนีย์บัตร ศิษย์เก่าดีเด่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เภสัชกร วีระพันธุ์ ตันติพงษ์
ประธานกรรมการ บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด
จากสมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส.ภ.จ.)
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2556รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลต้นแบบองค์กรความสุข HAPPY WORKPLACE

จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ด้านความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต

จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มอบโดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลผลงานดีเด่น
เนื่องในโอกาสโครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)
ดำเนินงานครบ 10 ปี

จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2553รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2551

แก่คุณศิริพร ตันติพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด
ประเภท นักบริหารภาคเอกชนขนาดย่อม จากกระทรวงแรงงาน
มอบโดย คุณอุไรวรรณ เทียนทอง ณ กระทรวงแรงงาน
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลชมเชยธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง

จากคณะกรรมการประสานงานในโครงการพระราชดำริ
มอบโดย พณฯ ท่าน องคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ
ณ หอประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น

จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มอบโดย พณฯ ท่านประธานองคมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ณ โรงแรมดุสิตธานี
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550รางวัลและความภาคภูมิใจ

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน
การจัดการคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ MS-QWL 1:2004

“Management System of Quality of Work Life”
จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2550รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลผลิตภัณฑ์ ATSME ดีเด่น ประจำปี 2545

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อยอดการวิจัยและพัฒนา
“โพรโพลิสผสมรอยัลเยลลี่สกัดอัดเม็ด”
ภายใต้ตราสินค้า “ไวรูล๊อกซ์-Virulox”
จากสมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2550รางวัลและความภาคภูมิใจ

ได้รับใบรับรองมาตรฐานจัดการ เรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการ

(AIDS-Response Standard Organization)
ระดับ เหรียญทอง จากกระทรวงแรงงาน
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน

จากสถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์ มอบโดย
พณ ฯ ท่าน องคมนตรีหม่อมหลวง อัศนีย์ ปราโมท
ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธานี
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550

โดยพิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ความซื่อสัตย์สุจริต
2. ความเปิดเผยโปร่งใส
3. ความรับผิดและรับชอบที่ตรวจสอบได้
4. การชอบธรรมและยุติธรรม
5. ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
6. ความมีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมเป็นการทั่วไปรางวัลและความภาคภูมิใจ

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 999 โรงงานน่าอยู่

จากกระทรวงอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลประกอบธุรกิจน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
มีผลงานดีเด่นด้านผลิตภัณฑ์ใหม่

จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านธุรกิจสุขภาพ
งานรักษ์สุขภาพ 2549
(Chiang Mai Health Hub and Beauty Expo 2006)

เภสัชกร วีระพันธุ์ ตันติพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด
จากกระทรวงสาธารณสุข ณ หอประชุมวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549รางวัลและความภาคภูมิใจ

ได้รับทุนสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
เพื่อบำรุงตับและไต “รอยัลเยลลีผสมกระชายดำสกัดอัดเม็ด”
ภายใต้ตราสินค้า “ลิเม็กซ์-Limex”

จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ “โครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย”
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2549รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลนักธุรกิจสร้างชาติ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

เภสัชกร วีระพันธุ์ ตันติพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด
โดย ดร. สิปนนท์ เกตุทัต ณ หอประชุมพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2547รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

จากสำนักงานนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2545รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลที่ 3 จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง
ในงานสัมมนาการเลี้ยงผึ้งแห่งชาติ ครั้งที่ 5

มอบโดย นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2540รางวัลและความภาคภูมิใจ

ได้รับการคัดเลือก 20 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมตัวอย่าง

ในงานฉลองครบรอบ 60 ปีกระทรวงอุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2539รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์
“ด้านอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง”

จากกรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2538


Certificate© Copyright 2016 Bee Products Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.


Tel. (053) 821247-8, Fax. (053) 274900, Email beeproducts063@gmail.com

ID line: bpimk001   Facebook: Beeproductsthai   Instagram: Beeproductsthai   We Chat Wechat: BPI-Shecow