ด้วยนโยบายมาตรฐานการผลิตของบริษัทฯ “Green, Clean & Safety” เพื่อให้ผู้บริโภคได้สิ่งที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ เราจึงขวนขวายหาวิธีเพิ่มศักยภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณ์ผึ้งอย่างไม่หยุดยั้ง เราดูแลใส่ใจตั้งแต่ระดับฟาร์มเลี้ยงผึ้งจนสู่โรงงาน เพื่อบรรจุและจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้พื้นฐานความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์ บวกกับการควบคุมคุณภาพการผลิตโดยหลักวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี เช่น การใช้เครื่องจักรอันทันสมัย เป็นต้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและสากลดัง ต่อไปนี้


ระดับประเทศ

• GAP การรับรองคุณภาพผลผลิตการเกษตรจากฟาร์ม โดยกรมวิชาการการเกษตร
• HALAL หนังสือรับรองสินค้าฮาลาล จากคณะอิสลามกลาง แห่งประเทศไทยการรับรองการผลิตสินค้าตามกฎศาสนาอิสลาม
• USFDA รายงานการตรวจประเมินโรงงานจากองค์การอาหารและยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ระดับสากล

• ISO22000:2005 การรับรองระบบคุณภาพการบริหารจัดการคุณภาพความปลอดภัยอาหาร
• HACCP Codex การรับรองมาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
• GMP การรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ดีในการผลิต

หมายเหตุ

GMP และ HACCP Codex เป็นระดับที่ทั่วโลกให้การยอมรับเพราะมีกฎระเบียบและมาตรฐานที่ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด

บริษัท ฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
ทั้งในระดับประเทศและสากลดังต่อไปนี้Certificate fo Manufacturer

การรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ความปลอดภัยอาหารระดับสากล
ISO 22000 : 2005


การรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ดีในการผลิต
ระดับสากล GMP (CODEX)


การรับรองมาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและ
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
HACCP (CODEX)


หนังสือรับรองสินค้าฮาลาล จากคณะอิสลามกลาง
แห่งประเทศไทยการรับรองการผลิตสินค้าตามกฎ
ศาสนาอิสลาม


หนังสือรับรองสมาชิกสมาคมอาหาร
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2006


หนังสือรับรองการส่งออกผลิตภัณฑ์ผึ้ง
จากกรมปศุสัตว์
 
Certificate© Copyright 2016 Bee Products Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.


Tel. (053) 821247-8, Fax. (053) 274900, Email beeproducts063@gmail.com

ID line: bpimk001   Facebook: Beeproductsthai   Instagram: Beeproductsthai   We Chat Wechat: BPI-Shecow